motoryzacja Wiadomości Branżowe

Automotive PR wje?d?a do Polski

Agencja Imago Public Relations zosta?a wy??cznym polskim przedstawicielem Automotive PR, jednej z najwi?kszych globalnych sieci zrzeszaj?cych agencje wyspecjalizowane w us?ugach PR dla bran?y motoryzacyjnej.

Automotive PR jest globaln? sieci? agencji z central? w Londynie i przedstawicielstwami w 16 krajach. W gronie ponad czterdziestu mi?dzynarodowych klientów Automotive PR znajduj? si? obecnie najwi?ksi producenci samochodów, tacy jak: Chevrolet, Ferrari, Vauxhall czy DAF Trucks oraz wiod?cy mi?dzynarodowi dostawcy podzespo?ów i systemów dla bran?y automotive – m.in.: Bosch, Tata Steel czy Chevron Global Lubricants.

Pod mark? Automotive PR Poland b?dzie pracowa? zespó? konsultantów Imago Public Relations wyspecjalizowanych w obs?udze klientów z sektora motoryzacyjnego i innych firm technologicznych.

Dzia?ania APR Poland b?dzie koordynowa? Piotr Dembi?ski, pe?ni?cy funkcj? general managera Automotive PR Poland.

– Jako cz??? ?wiatowej sieci APR wcielamy w ?ycie filozofi? „my?l globalnie, dzia?aj lokalnie” w dzia?aniach na rzecz klientów z bran?y motoryzacyjnej. Dzi?ki mi?dzynarodowej perspektywie, pozwalaj?cej spojrze? na codzienne zadania w szerszym aspekcie, b?dziemy w stanie jeszcze sprawniej koordynowa? dzia?ania komunikacyjne dla naszych mi?dzynarodowych klientów obecnych w Polsce – powiedzia? Piotr Dembi?ski, general manager Automotive PR Poland.

– Po raz kolejny mamy zaszczyt przyj?? do globalnej sieci APR nowego partnera. APR Poland oferuje us?ugi o najwy?szej jako?ci, co daje nam pewno??, ?e nasi klienci bardzo szybko przekonaj? si? o korzy?ciach, jakie p?yn? z tej wspó?pracy – doda? Marco Ferrari, dyrektor zarz?dzaj?cy Automotive PR.

###

Informacje o Imago Public Relations:

Wed?ug rankingów Press i Warsaw Business Journal agencja Imago PR – powsta?a przed 14 laty – jest najwi?ksz? regionaln? firm? public relations w Polsce.

W 2011 roku szóstym Z?otym Spinaczem, najwa?niejsz? bran?ow? nagrod? w Polsce,
w kategorii PR Produktu, zosta?y wyró?nione dzia?ania komunikacyjne na rzecz Europejskiego Kongresu Gospodarczego – najwi?kszej imprezy biznesowej w Europie ?rodkowej i Wschodniej.

W latach 2008 – 2010 projekty Imago PR zosta?y wyró?nione pi?cioma statuetkami Z?otych Spinaczy, dwukrotnie w kategorii „Komunikacja kryzysowa i/lub antykryzysowa” oraz w kategoriach „PR Korporacyjny” i „Kreatywno??” oraz w kategorii „Public Affairs & Lobbing”.

Zrealizowane projekty w obszarze PR kryzysowego przynios?y te? agencji dwukrotny udzia? w finale globalnego konkursu IPRA Golden World Awards w latach 2009 i 2010.

Specjalizacja agencji to zarz?dzanie sytuacj? kryzysow?, strategiczne PR i wspó?praca z mediami.

Imago Public Relations jest jedynym przedstawicielem w Polsce Eurocom Worldwide – globalnej sieci firm PR oraz cz?onkiem The Association of Communication Experts – mi?dzynarodowej sieci niezale?nych firm public relations.

Zapraszamy na stron?: www.imagopr.pl oraz www.facebook.com/ImagoPR 

Informacje o Automotive PR:

 

Automotive PR to wiod?cy dostawca specjalistycznych us?ug public relations dla firm z sektora automotive, dzia?aj?cy na ?wiatowym rynku motoryzacyjnym.

APR posiada biura w Londynie, Szanghaju, Kolonii, Pary?u, Mediolanie, Madrycie, Brukseli, Amsterdamie, Sztokholmie, Sao Paulo, New Dehli, Melbourne, Tokio, Katowicach, partnera joint venture w Chinach, a tak?e partnersk? agencj? w Detroit.

Szerokie kompetencje, powsta?e dzi?ki sieci lokalnych partnerów w kluczowych dla rynku motoryzacyjnego lokalizacjach, takich jak m.in. Europa, Rosja, Brazylia, Meksyk, Australia, USA czy Indie, umo?liwiaj? APR wspieranie klientów poprzez rozpowszechnianie ich pozytywnego wizerunku, a tym samym zwi?kszanie ich udzia?u w rynku na ca?ym ?wiecie.

W gronie ponad czterdziestu mi?dzynarodowych klientów Automotive PR znajduj? si? najwi?ksi producenci samochodów, tacy jak Chevrolet, Ferrari, Vauxhall czy DAF Trucks oraz wiod?cy mi?dzynarodowi dostawcy podzespo?ów i systemów dla bran?y automotive – m.in. Bosch, Tata Steel czy Chevron Global Lubricants.

Zapraszamy na stron?: www.automotivepr.com

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #LIFESTYLE   #Motoryzacja